Foto: Torleif Svensson

Efter fredspriset, blev livet
bättre vid Panzisjukhuset? 

Hör och se hur livet vid fredspristagaren dr Denis Mukweges sjukhus i Panzi ser ut idag, cirka ett halvt år efter att fredspriset delades ut. Vi får närbilder och aktuella direktrapporter från sjukhuset och från Kongo. Varmt välkommen, även icke medlemmar, till möte med Friends of the Panzi Hospital som samtidigt kommer att vara föreningens årsstämma. Vi ses den 20 maj kl. 17.00 hos Kvadrat på Kungsbroplan 3 A i Stockholm.

VAD: Möte med föreningen Friends of the Panzi Hospital samt årsstämma.
NÄR: 20 maj 2019
TID: kl 17.00 Årsstämma. Föredragningar, bild- och filmvisning om Panzisjukhuset startar cirka 17.45 och beräknas pågå fram till klockan 19.00.

PLATS: Kvadrat, Kungsbroplan 3 A i Stockholm

Årsstämma 2019

I samband med mötet kommer föreningen Friends of the Panzi Hospital hålla sin årsstämma. Föreningens medlemmar har rätt att anmäla en representant med yttrande- och rösträtt vid årsmötet. Som medlem räknas den som erlade årsavgift under 2018.

Alla medlemmar har rätt att väcka motioner till stämman. Motion ska vara styrelsen tillhanda en vecka före årsmötet, d v s senast den 13 maj 2019, för att kunna tas upp till behandling under mötet. Motioner kommer att publiceras på föreningens hemsida kort efter att de skickats in. Motioner ska mejlas till info@friendsofpanzi.se.
Redovisningshandlingar och valberedningens förslag finner ni här.

Dagordning för årsstämman 20 maj 2019:

 • Mötets öppnande
 • Upprättande av röstlängd samt förteckning över övriga närvarande.
 • Val av ordförande för mötet.
 • Val av protokollförare.
 • Val av en justeringsman/två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
 • Prövning av att kallelse ägt rum i stadgeenlig ordning.
 • Föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse.
 • Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut med anledning av överskott eller underskott. 
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 • Behandling av inkomna motioner
 • Förslag på justeringar av stadgarna.
 • Beslut angående stadgejusteringar.
 • Valberedningen föreslår styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor.
 • Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor. 
 • Val av valberedning.
 • Fastställande av årsavgiftens storlek.
 • Övriga ärenden
 • Mötet avslutas

Välkomna!
/Styrelsen 

Anmäl dig här