Foto: Torleif Svensson

Inbjudan till årsstämma 2020

Varmt välkommen, även icke medlemmar, till digital årsstämma för föreningen Friends of the Panzi Hospital. Förutom årsstämman kommer vi också bli bjudna på senaste nytt från Panzi-sjukhuset och musik.

Vi ses den 27 maj kl. 17.00 över digital länk, se mer nedan för anmälan och rösträtt vid årsmötet.
VAD: Årsstämma med Friends of the Panzi Hospital.
NÄR: 27 maj 2020
TID: kl 17.00 och beräknas pågå till senast kl 18.30.
PLATS: Mötet sker via Zoom, anmäl till mailadress info@friendsofpanzi.se för en digital inbjudan. Föreningens medlemmar har rätt att anmäla en representant med yttrande- och rösträtt vid årsmötet.

 

Som medlem räknas den som erlagt årsavgift för 2020. Glöm ej att betala in medlemsavgift innan 27:e maj, vilket både gamla och nya medlemmar kan göra via denna länk. Vid frågor gällande medlemskap kan ni kontakta oss via info@friendsofpanzi.se.Motioner kommer att publiceras här på hemsidan kort efter att de skickats in.

Motioner måste skickas till info@friendsofpanzi.se senast 13 maj.
Redovisningshandlingar och valberedningens förslag finns tillgängliga här.

I samband med årsstämman kommer vi bland annat få nyheter direkt från Panzi-sjukhuset via videolänk tack vare Maria Hogenäs som arbetar på plats i regionen, och våra vänner från PMU som nyligen har besökt sjukhuset.

Dagordning för årsstämman 27 maj 2020:
• Mötets öppnande
• Upprättande av röstlängd samt förteckning över övriga närvarande.
• Val av ordförande för mötet.
• Val av protokollförare.
• Val av en justeringsman/två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
• Prövning av att kallelse ägt rum i stadgeenlig ordning.
• Föredragning av årsredovisning, eller i förekommande fall årsbokslut, samt revisionsberättelse och verksamhetsberättelse.
• Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut med anledning av överskott eller underskott.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
• Fråga om huruvida och i så fall med vilket belopp arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.
• Valberedningen föreslår styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor.
• Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor.
• Val av valberedning.
• Fastställande av årsavgiftens storlek.
• Behandling av eventuella inkomna motioner
• Övriga ärenden
• Mötet avslutas

Välkomna!
/Styrelsen