Nyheter2018-11-26T08:53:49+00:00

Karolinska Institutet har skaffat fram test för corona och utrustning. Nu behöver vi er hjälp att finansiera köpet och frakt till Panzi-sjukhuset.

Denis Mukwege har utsetts till ansvarig i att hantera Covid-19 i Södra Kivu-provinsen. Rapporter från sjukhuset meddelar nu att antal patienter med viruset ökar, men att de fortfarande inte har någon testutrustning att använda sig av. Vi har tidigare i år lagt upp en video där Mukwege talar om viruset och dess effekt på regionen.

Karolina Institutet (KI) har gått med på att dela med sig av 5 000 tester och qPCR-utrustning för att kunna påvisa viruset i svalget. Detta är kritiskt för att kunna utföra det viktiga arbetet med att begränsa spridningen i regionen.

Testen kostar omkring 600 000 svenska kronor att köpa, vilket tillsammans med analysmaskinen, frakt och övriga kostnader landar på närmre en miljon kronor. I samarbete med Läkarmissionen och PMU har vi med kort varsel lyckats hitta ungefär hälften av denna finansiering. Arbetet pågår fortfarande för att få fram det sista som krävs.

Vi ber er nu därför om två saker:

  1. Var med och gör detta stöd till verklighet genom en extra insättning till vårt 90-konto: 900697-4
  2. Se dig om i ditt nätverk. Vilka företag eller andra institutioner är redo att göra sitt för att möjliggöra detta? Sätt dem i kontakt med oss!

Stort tack för er hjälp!

Foto: Torleif Svensson

Inbjudan till årsstämma 2020

Varmt välkommen, även icke medlemmar, till digital årsstämma för föreningen Friends of the Panzi Hospital. Förutom årsstämman kommer vi också bli bjudna på senaste nytt från Panzi-sjukhuset och musik.

Vi ses den 27 maj kl. 17.00 över digital länk, se mer nedan för anmälan och rösträtt vid årsmötet.
VAD: Årsstämma med Friends of the Panzi Hospital.
NÄR: 27 maj 2020
TID: kl 17.00 och beräknas pågå till senast kl 18.30.
PLATS: Mötet sker via Zoom, anmäl till mailadress info@friendsofpanzi.se för en digital inbjudan. Föreningens medlemmar har rätt att anmäla en representant med yttrande- och rösträtt vid årsmötet.

 

Som medlem räknas den som erlagt årsavgift för 2020. Glöm ej att betala in medlemsavgift innan 27:e maj, vilket både gamla och nya medlemmar kan göra via denna länk. Vid frågor gällande medlemskap kan ni kontakta oss via info@friendsofpanzi.se.Motioner kommer att publiceras här på hemsidan kort efter att de skickats in.

Motioner måste skickas till info@friendsofpanzi.se senast 13 maj.
Redovisningshandlingar och valberedningens förslag finns tillgängliga här.

I samband med årsstämman kommer vi bland annat få nyheter direkt från Panzi-sjukhuset via videolänk tack vare Maria Hogenäs som arbetar på plats i regionen, och våra vänner från PMU som nyligen har besökt sjukhuset.

Dagordning för årsstämman 27 maj 2020:
• Mötets öppnande
• Upprättande av röstlängd samt förteckning över övriga närvarande.
• Val av ordförande för mötet.
• Val av protokollförare.
• Val av en justeringsman/två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
• Prövning av att kallelse ägt rum i stadgeenlig ordning.
• Föredragning av årsredovisning, eller i förekommande fall årsbokslut, samt revisionsberättelse och verksamhetsberättelse.
• Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut med anledning av överskott eller underskott.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
• Fråga om huruvida och i så fall med vilket belopp arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.
• Valberedningen föreslår styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor.
• Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor.
• Val av valberedning.
• Fastställande av årsavgiftens storlek.
• Behandling av eventuella inkomna motioner
• Övriga ärenden
• Mötet avslutas

Välkomna!
/Styrelsen

Stipendium till Zaida Cataláns minne

Zaida Catalán arbetade som FN-expert med att kartlägga grova brott mot mänskliga rättigheterna i östra Kongo-Kinshasa när hon mördades i mars 2017. För att ge möjlighet till andra människor att arbeta vidare i hennes anda instiftar regeringen nu ett årligt stipendium till hennes minne.

– Vi välkomnar att Regeringen uppmuntrar kvinnors deltagande i konfliktlösning. Förhoppningsvis kan nyheten om ett stipendium till Zeida Cataláns minne redan nu belysa behovet av hjälp med den akuta situationen i Kongo-Kinshasa, och på sikt ge konkreta verktyg för att förbättra den, kommenterar Peter Rothschild, styrelseordförande för Friends of Panzi Hospital.

Det är Folke Bernadotteakademin (FBA) som fått regeringens uppdrag att förbereda arbete för att inrätta ett stipendium för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2021.
Regeringen skriver att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000, för 20 år sedan i år. Tillsammans med efterföljande resolutioner slår den fast att kvinnors deltagande i att förebygga, hantera och lösa konflikter är avgörande för hållbar fred och säkerhet. Resolutionerna uppmärksammar också behovet av att bättre skydda kvinnor och flickor mot våld och konflikters verkningar. Stipendiet som nu inrättas syftar till att uppmärksamma personer som är engagerade i frågor kring kvinnors deltagande i konfliktlösning.

Zaida Catalán engagerade sig för området kvinnor, fred och säkerhet och var verksam i fredsinsatser som expert inom jämställdhetsområdet och humanitära frågor. Under 2017 ingick hon i en expertpanel som arbetade i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) på mandat av FN:s säkerhetsråd. Under denna mission mördades hon och hennes kollega Michael Sharp. Catalán hade tidigare varit sekonderad genom FBA till Demokratiska Republiken Kongo (DRK), Afghanistan och Palestina.

 

Panzi och Covid-19

Dr Mukwege berättar i denna video om hur coronaviruset påverkar Panzi Hospital och Kongo, där man nu har identifierat de första fallen.

(mer …)

Direkt från sjukhuset

Maria Hogenäs har talat med Elizabeth Napenzi Uni som arbetar i mödrarhälsovården vid Panzi-sjuhuset. Se den filmade intervjun!

Maria Morseby berätter om mordet på hennes dotter, FN-sändebudet Zaida Catalán.
Foto: Tobias Fischer

Extrastämma och event, 11 november 2019

Friends of the Panzi Hospital genomförde måndagen den 11 november en extra föreningsstämma där Jenny Holmgren valdes till ny revisor. I anslutning till stämman genomfördes också ett event med information om läget i östra Kongo och vad som händer på sjukhuset. Maria Morseby, mor till FN-sändebudet Zaida Catalan, berättade också om bakgrunden till den händelse som utmynnade i att Zaida och hennes FN-kollega dödades och Staffan Lindberg, journalist på Aftonbladet som har skrivit en bok om mordet på Zaida, berättade om sina resor till Kongo och de efterforskningar som han gjort angående mordet.

Från programmet:

  • PMU visade film samt informerade om läget i östra Kongo inklusive den politiska situationen.
  • Dag Bohlin från PMU, som nyligen varit på besök på sjukhuset, berättade om läget på sjukhuset just nu. Tyvärr lever sjukhuset fortfarande med en ansträngd ekonomi som begränsar möjligheterna att hjälpa alla behövande.
  • Maria Morseby berättade om Zaida, hennes vilja att göra världen till en bättre plats samt hennes verk i Kongo.
  • Staffan Lindberg informerade om sina resor till Kongo, efterforskningarna för att bringa klarhet i omständigheterna runt mordet på Zaida och hennes FN-kollega samt om bakgrunden till konflikten med fokus på konfliktmineraler.

Titel

Till toppen